Zakra Lawyer

Bez kategorii

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności (art. 63a § 1  Kodeksu karnego wykonawczego) Wymierzenie przez Sąd prawomocnej kary ograniczenia wolności stanowi często problem dla osoby skazanej. Osoby aktywnie zawodowo, zajmujące się domem, dziećmi itp. mają bowiem ograniczone możliwości dla realizacji nałożonych obowiązków. W takich okolicznościach Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość zmiany formy wykonywania kary ograniczenia […]

Zatrzymanie

Zatrzymanie (Rozdział 27 Kodeksu postępowania karnego) Osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym, można zatrzymać. Również Prokurator może zarządzić zatrzymanie i […]

Apelacja w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

Apelacja w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę ( Konwencjadotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25 października 1980 r.) Apelacja od orzeczenia Sądu I instancji wydanego w sprawie o nakazanie powrotu osobie podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką za granicą prowadzonej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę […]

Postępowanie w sprawach nieletnich

Sprawy nieletnich, w swoim prawnym wymiarze, należą do jednych z najciekawszych. Wiąże się to z faktem połączenia w Ustawie z 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich procedury karnej i procedury cywilnej. Pomijając ocenę tego hybrydowego modelu, postępowania z tej dziedziny niewątpliwie wymagają wiedzy i doświadczenia z kilku gałęzi prawa. Szczególne miejsce w tych sprawach […]

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, wymuszenie rozbójnicze (art. 258 § 2 Kodeksu karnego, art. 282 Kodeksu karnego) Odpowiedzialności karnej z art. 258 § 2 k.k. podlega ten, kto bierze udział w zorganizowanym związku o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw. Wartościowaniu podlega zatem zachowanie się oskarżonego, które odpowiada znamionom przedmiotowego przestępstwa. […]

Przewiń do góry