Zakra Lawyer

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności ( art. 898 § 1  Kodeksu cywilnego)

W ramach powództwa o zobowiązanie obdarowanego do przeniesienia własności rzeczy darowanej (np.: nieruchomości), można żądać od Sądu wydania orzeczenia stwierdzającego obowiązek obdarowanego do złożenia oświadczenia woli w trybie art. 64 k.c. w związku z art. 1047 k.p.c. o określonej, ustalonej przez nas treści np.: o nieodpłatnym przeniesieniu własności (np.: nieruchomości) z powrotem na darczyńcę. Jako uzasadnienie można (i należy) powołać przesłankę „rażącej niewdzięczności” stanowiącą podstawę odwołania darowizny. Mówiąc prościej– jeśli obdarowany zachował się w stosunku do darczyńcy w sposób naganny (np.: popełnił na jego szkodę przestępstwo) to wówczas możliwym jest wystąpienie do Sądu z zasadnym żądaniem „odwołania darowizny”. Sąd ma kompetencję do zobowiązania danej osoby do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności rzeczy darowanej z powrotem na darczyńcę.

Należy przy tym wiedzieć, że zgodnie z mającą moc zasady prawnej uchwałą Sądu Najwyższego „oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz stwarza jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie (art. 64 k.c. oraz art. 1047 k.p.c.). Jeżeli więc oświadczenie to ma stanowić składnik umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy stronami, do zawarcia tej umowy konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez drugą stronę z zachowaniem wymaganej formy. Nie dotyczy to jednak zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej (art. 390 § 2 k.c.) oraz wypadków, gdy sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem powoda; w takich wypadkach orzeczenie sądu stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę.” (sygn. akt III CZP 32/66)

Postępowania sądowe w sprawach tego typu nie należą do najprostszych, a ich cechą charakterystyczną jest wysoki stopień sporności. Należy zatem być przygotowanym nie tylko merytorycznie, ale również psychicznie. W zakresie swoich usług oferuję pomoc prawną w takich procesach.

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry