Zakra Lawyer

Miesiąc: Sierpień 2020

Oszustwo sądowe

Oszustwo sądowe (kwalifikowane z art. 286 Kodeksu karnego) Konstrukcja oszustwa sądowego, rekonstruowana w oparciu o treść art. 286 § 1 Kodeksu karnego, jest powszechnie akceptowana w orzecznictwie sądowym oraz doktrynie. Jednak nie bezkrytycznie. Nie ma bowiem odrębnego typu czynu zabronionego „oszustwa sądowego”, choć jego ogólna postać występowała w polskim ustawodawstwie okresu międzywojennego. Czym zatem jest […]

Zaprzeczenie ojcostwa w drodze powództwa wytoczonego przez Prokuratora

Zaprzeczenie ojcostwa w drodze powództwa wytoczonego przez Prokuratora (art. 86 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) Prokurator jest szczególnym podmiotem mogącym wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Najczęściej takie sprawy łączą się z uchybieniem przez inny podmiot uprawniony (np.: mężczyznę wpisanego do aktu urodzenia dziecka jako ojciec) rocznego terminu na wniesienie pozwu. Wówczas pozostaje zwrócenie się do Prokuratora, […]

Zatrzymanie prawa jazdy i zażalenie na postanowienie w przedmiocie takiego zatrzymania

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy wydaje: 1) Prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a Sąd – po przekazaniu sprawy do Sądu; 2) w sprawie o wykroczenie – Sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Na takie postanowienie służy zażalenie składane w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia. […]

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności ( art. 898 § 1  Kodeksu cywilnego) W ramach powództwa o zobowiązanie obdarowanego do przeniesienia własności rzeczy darowanej (np.: nieruchomości), można żądać od Sądu wydania orzeczenia stwierdzającego obowiązek obdarowanego do złożenia oświadczenia woli w trybie art. 64 k.c. w związku z art. 1047 k.p.c. o określonej, ustalonej przez nas […]

Posiadanie środka odurzającego w niewielkiej ilości i na własny użytek

Posiadanie środka odurzającego w niewielkiej ilości i na własny użytek (art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) Posiadanie niewielkiej ilości środków odurzających przeznaczonych na własny użytek niekoniecznie musi oznaczać uruchomienia całej procedury karnej. Zgodnie bowiem z art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii możliwym jest umorzenie postępowanianawet przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie […]

Przywłaszczenie składnika majątku wspólnego z pokrzywdzeniem współmałżonka

Przywłaszczenie składnika majątku wspólnego z pokrzywdzeniem współmałżonka (art. 284 Kodeksu karnego) Coraz więcej spraw, nazywanych „okołorozwodowymi”, dotyczy przestępstw noszących znamiona przywłaszczenia (art. 284 Kodeksu karnego). Mówiąc krótko są to sytuacje, gdy jeden z małżonków przywłaszcza „wspólną” rzecz pochodzącą z majątku wspólnego bez zgody i wiedzy współmałżonka. Sprawy takie nie są jednak oczywiste. W świetle prawa […]

Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej (art. 160 Kodeksu karnego) Warto wiedzieć, że w polskim prawie karnym nie ma osobnego typu przestępstwa typizującego spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub śmierć w związku z dokonywaniem czynności medycznych. „Błędy w sztuce lekarskiej” w ujęciu prawa karnego są kwalifikowane w ramach przestępstwa z art. 160 Kodeksu karnego dotyczącego narażenia człowieka na […]

Przywłaszczenie składnika majątku wspólnego z pokrzywdzeniem współmałżonka

Przywłaszczenie składnika majątku wspólnego z pokrzywdzeniem współmałżonka (art. 284 Kodeksu karnego) Coraz więcej spraw, nazywanych „okołorozwodowymi”, dotyczy przestępstw noszących znamiona przywłaszczenia (art. 284 Kodeksu karnego). Mówiąc krótko są to sytuacje, gdy jeden z małżonków przywłaszcza „wspólną” rzecz pochodzącą z majątku wspólnego bez zgody i wiedzy współmałżonka. Sprawy takie nie są jednak oczywiste. W świetle prawa […]

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a Kodeksu karnego) Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego należy do przestępstw powszechnych. Zgodnie z przepisem § 1 art. 178 a k.k. „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, […]

Przewiń do góry